De geëxploiteerde corona crisis

Dit is niet de zoveelste poging om een zotte theorie over corona te posten. In dit artikel wil ik de feiten, die ik heb onthouden, opsommen, de door de overheid genomen acties evalueren en proberen de juiste vragen te stellen.

Ik weet ook dat er heel veel bla-bla verkocht wordt, dikwijls polarisatie op basis van incomplete data; de crisis is nog volop bezig. Dus nu al pseudo-statistische inzichten produceren over aantallen slachtoffers is voorbarig en nutteloos. Het is nu vooral noodzaak de juiste crisis-maatregelen te nemen.

Volgens de overlevering zou het virus overgegaan zijn (door consumptie) van een vleermuis op een mens in Wuhan. Het gegeven van dat risico was reeds eerder bekend bij de Wereldgezondheidsorganisatie (W.H.O.). De manier waarop in sommige landen omgegaan wordt met hygiëne in de voedselverwerking zijn tikkende tijdbommen inzake contaminatie met bekende en onbekende pathogenen. Volgens andere bronnen was men reeds bezig met onderzoek naar het virus in Chinese labo’s1 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fopinions%2F2020%2F04%2F14%2Fstate-department-cables-warned-safety-issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses%2F en zouden de veiligheidsmaatregelen daar niet altijd professioneel en strikt opgevolg geweest zijn. Het kan natuurlijk eender zijn, en dan kun je je ook nog afvragen wat er nu in het corona-lab werd uitgespookt met die virussen. Was het om een verdediging te vinden of moest het offensief gebruik onderzocht worden. Ik wijk af.

We hebben allemaal corona, dat is omdat het een familie van virussen is. Uw kat heeft corona, uw hond, uw ezel en uw hamster. U heeft het ook. Echter de meeste vormen van corona vormen geen bedreiging. Ook deze vorm is eigenlijk voor heel veel mensen niets meer dan een griep. En ook van een gewone griep kunnen we erg mottig zijn. Elk jaar sterven er heel wat mensen van de griep. Zo ook bij corona: een substantieel deel uitzonderingen, en dat is een plastische formulering, krijgt het dingetje2 het is geen beestje, officieel niet klein; de meeste mensen waar het fataal wordt, sterven aan longproblemen. De meeste slachtoffers hadden ook onderliggende problemen aan vitale organen. Typisch ook voor de oudere bevolking. Met de corona erbij werd het hen fataal. Laat ons echter niet daarmee zomaar ons geweten sussen en dit lijntje RNA afdoen als een akkefietje. Want uit scans blijkt dat wie corona doormaakt dikwijls blijvende schade heeft aan zijn longweefsel. De behandeling op intensieve zorgen is noch voor de patiënten, noch voor het ziekenhuispersoneel eenvoudig. Het is zwaar en moeilijk.

De verspreiding van het corona virus heeft zo zijn merkwaardigheden. Vooral ons gematigd klimaat lijkt gunstig voor diens verspreiding. Het is ook wel opmerkelijk dat sommige belangrijke steden in China gespaard bleven van de grote pandemie, terwijl alle grote steden en alle landen in het Westen compleet in lockdown dienden te gaan om de verspreiding tegen te gaan. Daar is niet altijd een eenduidige logische verklaring voor te vinden. De Universiteit van Gent weidde hier een goed artikel aan.3 https://www.ugent.be/nl/actueel/corona-polymorfismen Feit is dat wie ‘zwakker’ is en dat valt vooral te lezen als ‘andere aandoeningen’ (hart, longproblemen), sneller ten prooi valt en meer kans heeft op overlijden.

De rapportering van de nationale cijfers is dan weer een andere zaak. Zo telt Duitsland mensen met een onderliggende ziekte niet per sé mee als corona-slachtoffers en was er lange tijd in België geen rapportage vanuit de woon-zorgcentra. Ook de Nederlanders tellen besmettingen en fatale slachtoffers anders dan wij. Er bestaat onduidelijkheid als corona een palliatief patiënt te grazen heeft. Als wij het niet uniform kunnen, wat moet je dan denken van de rapportage in derdewereldlanden? China wordt bij de Post ook nog steeds als derde wereld gerekend. Dus hoe betrouwbaar zijn al die cijfers? Vrij slecht, vermoed ik.

Er is aan die Covid-19 rapportering ook een financieel staartje. In de VS krijgt een ziekenhuis voor een Corona-geïnfecteerde aanmelding het drievoudige bedrag van Medicare dan voor een grieppatiënt. Als die persoon aan de beademing gaat, wordt dat bedrag nogmaals verdrievoudigd. Niet alleen zal er op die manier gesjoemeld worden met diagnoses, maar ook met de allocatie van medisch materiaal.

Wat men ook observeert, dat is dat er een genetische factor speelt. In het Oostblok zou de infectiegraad veel kleiner zijn omwille van de genetische samenstelling van de bevolking. Het zijn toevallig ook landen waar de Slavische werkhuizen (pun!) van Europa gelegen zijn, dit in tegenstelling tot het van (expendable) bullshitjobs overspoelde Westen. Men verwacht bovendien dat het virus minder goed zal overleven als de lente haar warme zonnestralen over ons spreidt. Ondertussen zien we toch al paniekbeelden uit warmere derdewereldlanden. Landen waar men niet kan gooien met miljoenen vervallen mondmakers en getormenteerde zorgwerkers in lookalmost-als-ruimtepakken. Landen waar de gezondheidszorg een heel stuk persoonlijker is, letterlijk: uw dokter lijdt mee.

Daarmee is het woord paniek gevallen. Dat is wat ik zie op het journaal. Beelden van mensen die compleet in paniek zijn. Ik heb de reflex, toch wel ergens ver van mijn bed-show zijnde, toch rustig te blijven. Waarmee ik de urgentie en het onheil niet wens te ontkennen. Maar paniek lost het niet op, waarom proberen de journalisten u dan op te hitsen? Ook dat is een bekende taktiek. Paniek werkt de urgentie en het handelen in de hand. Bovendien, ze laten u betalen om u te manipuleren. Want u betaalt voor uw paniek-krant en -journaal. Ondertussen worden er ook gretig zondebokken gezocht. Daaromtrent toont de geschiedenis ook een en ander.

Psychologen en sociologen zullen er in de jaren die komen lijvige boekwerken over schrijven. Over hoe hele maatschappijen zich als schapen de (i)rationele wil van de het door een medisch technocratisch bestel hebben laten opdringen, hen verkocht door incompetente of malafide politici. Met in hun zog uiteraard de dwingende arm de wet. Of hoe de overheid aan machtsmisbruik doet met een derde partij in haar nek.

Het verhaal is al een paar keer omgeslagen. Eerst zei de WHO nog dat er geen bewijs was dat het corona-virus kon overgaan op de mens en let daarbij op de politiek-administrieve formulering. Dan waren de vakantiegangers die uit de Krokus terugkwamen geen risico. Deskundige Marc Wathelet had midden februari de regering reeds gewaarschuwd wat er zat aan te komen maar werd weggezet als drama queen. En dat was geen carnaval, want dat mocht ook ongehinderd doorgaan. Geert Noels lag eind februari met Van Ranst in de clinch op Twitter4 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200227_04868313 omdat die eerste informatie uit eerste lijn had gekregen waaruit bleek dat de kringen van die tweede al min of meer wist welke proporties deze pandemie zou aannemen. Nochtans maande die tweede dan aan om geen paniek te zaaien. Dan waren mondmaskers absoluut geen noodzaak. Er waren er ook geen, ofwel waren ze rot. En nu plots zegt men dat het in Wuhan een zware crisis was en dat het fout was de mensen die uit besmette gebieden terugkwamen na de krokus niet in quarantaine te zetten en die mondmaskers, tja … die vaudeville. Als je het van achterop de laatste wagon bekijkt, dan zie je eerst geen legitieme pogingen tot containment, eerder een min of meer gecontroleerde verspreiding… Het doet me denken aan hoe er aangekeken wordt op de dosering van geneesmiddelen. Het is de dosis die de werking bepaalt. In een bepaalde dosis is een geneesmiddel helend, in een andere dosis is het dodelijk. Misschien is het met dit virus ook zo, als we het breed maatschappelijk bekijken. Laat de pandemie op een gecontroleerde manier een dosis angst creëren om het volk volgzamer te maken.

De staat springt als de weldoenende weldoener bij en geeft broodnodig manna waar we nadien schatplichtig aan zullen zijn, en dan heb ik het niet over overheidsschuld. Samen zullen we het virus overwonnen hebben. Samen als in ‘dank zij de staat’ of samen als in ‘de mensen die hun gezond verstand gebruikt hebben’? Het antwoord op die vraag is niet moeilijk want het is nu al schrijnend duidelijk geworden dat omwille van de vele bijverdiensten in de politiek, we van de staat niet zoveel gezond verstand dienen te verwachten dan wel nieuwe creatief naamgegeven taksen.

Wat we zagen gebeuren na de krokusvakantie, dat zag elkeen in zijn dromen. De contaminatie-crisis in de rusthuizen, dat konden we ook voorzien. Tenzij als je politieke tussenlaag wegkijkt. Want zijn die ouderen dan misschien pensioentrekkend collateral damage? An inconvenient truth. Ik heb ook lieve nog (schoon-)ouders in de risico-leeftijden. Het geheel komt vies heel over, meneer/mevrouw de minister.

Als we dit virus willen weghouden van onze medemens, dan zullen we dat vooral doen door elkaar niet te besmetten. En ondanks het feit dat de staat hier de richtlijnen dient uit te zetten, gaan we dat als individu elk zelf moeten doen. En we gaan dat vooral doen door creatief om te gaan met de manier van onze sociale omgang.

Die aanpak is wel divers. Sommige landen gaan in een bijna volledige lockdown, inclusief stilleggen van delen van het productie-apparaat. Andere landen doen dat niet en zetten in op herd-immunity5 schaap immuniteit?. Er is geen eenduidig verschil in resultaat. De lockdown maatregelen staan ook onder discussie. Je kunt geen land maanden lang economisch platleggen. Er moet creatiever omgegaan worden om de economische impact te verzoenen met de medische impact.

Op medisch vlak is er een gespeelde onenigheid. Want blijkbaar helpen oude bekende geneesmiddelen effectief, zij het onder medisch supervisie, een behandeling in het ziekenhuis dus omwille van de mogelijke bijwerkingen. En dan zie je de sceptische bewegingen6 I.G. Farben marketing division plots opperen dat die middelen eerst dubbelblind getest dienen te worden voor de pathologie. Dat is een vreemde stellingname, want men kent de voor- en nadelen van het product. Inzet nu kan vrij snel gebeuren. Wie hierop wil doorbomen, er is reeds een activistische website, met ondersteuning van het wat dokters: https://zelfzorgcovid19.nl/ Meer nog, dat is een flagrante leugen, want men kende de effectiviteit van Hydrochloroquine, bewijs achter deze link https://www.adhdfraude.net/pdf/NB1240.pdf Men zegge en schrijve het jaar 2004, en men schrijve mede door de pen van ene M. Van Ranst. Leugens leugens leugens.

De testen om uit te maken of iemand corona heeft, daarover wordt dan weer niet gedebatteerd, zeker niet als ze in een labo van een farma gigant worden geëvalueerd, wat wellicht een win-win situatie zal zijn 7 https://www.knack.be/nieuws/belgie/labo-s-kwaad-op-philippe-de-backer-de-minister-heeft-deze-chaos-zelf-gecreeerd/article-longread-1587677.html. Haha sarcasme. Nochtans hebben ook die false positives. Waarmee ik meteen en in zijn algeheelheid de betrouwbaarheid van de corona-testen in vraag stel: je hebt geen zekerheid, je bent een cijfer, een deel van een risico-analyse. Want het zijn de Chinezen die het Corona virus waarvan sprake geïdentificeerd hebben. Er bestaat al wetenschappelijke onenigheid over de manier dat ze dat gedaan hebben. Er is daarmee geen betrouwbaar basis vergelijkingsmateriaal om een corona test te maken. Zowel de identificatie als de corona test is misschien wel Chinese bagger! Net zoals in zoveel ander medische disciplines, gaat men hier voort op secundaire kenmerken om een ziekte te identificeren (bv. kanker die nog niet op de scanner te zien is). False positives (en negatives) zijn daarbij legio. Op wat wordt er dus getest? Op een element dat ook anders kan aanwezig zijn in het lichaam?

Ook de beademingstoestellen dienen niet dubbelblind getest te worden of zij wel effectief zijn in de behandeling van corona. Zeker niet als je weet dat een ziekenhuis in de VS ongeveer 13.000 USD krijgt van Medicare bij intake van een Corona patiënt (dat zijn ze toch allemaal?) en USD 39.000 als ze hem aan de ventilator leggen. Intuberen maar!

Maar oh wee wie denkt een veel te goedkoop algemeen beschikbaar medicijn tegen de pandemie te gebruiken, dat zou te makkelijk zijn. Het middel hydroxychloroquine, welk in Frankrijk en Italië deugdelijke toegepast werd, wordt door de nazaten van IG Farben even deugdelijk afgekeurd als overweegbaar. Erger nog, ze beweren dat het schadelijk is, zeker als je het gebruikt bij bijna terminale patiënten, waar bijna elk ‘geneesmiddel’ risicodragend is. The Lancet orakelde de leugens in volgende link: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext, die vrijwel meteen onderuit gehaald werd door http://joannenova.com.au/2020/05/hydroxychloroquine-lancet-study-of-96000-covid-patients-ignores-zinc-wasnt-randomized-has-12-death-rate/ omdat men het verkeerde protocol evalueerde en het niet om een strikte randomized test ging, met uitsluitend zieke tot heel zieke mensen (kanonnenvlees dus eigenlijk). The Lancet moest zelf met het schaamrood retracten.

Kom mensen, geloof al die leugens van die farmaceutische misdadigers toch niet meer, of wat?

Vreemd dat Frankrijk enkel nog voor die kritieke gevallen het middel toelaat. Terwijl de toepassing er van, volgens een protocol samen met zink, wel degelijk resultaat heeft, mits het meteen bij het vaststellen vande ziekte wordt toegediend. Uiteraard niet op eigen houtje maar onder professioneel medisch toezicht. En net die optie wordt de mensen afgenomen. Verdacht is ook dat Frankrijk het middel pas begin dit jaar op de lijst van de geneesmiddelen met toxische bestanddelen heeft gezet, en dat voor een middel dat al sinds 1955 bestaat. Lees hierover ook de mening van de Nederlandse dokter Rob Elens8 https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/.

Er wordt weer een deftig potje gelogen, want de opbrengst van de angstval waar u zelf in trapt moet wel verdeeld worden onder de juiste partijen met de volgens de juiste geld- en tijdverslindende procedure9 dubbelblind testen verdiende geloofsbrieven in de hand. Het anti-corona-middel zal misschien wel dubbelblind getest worden in derdewereldlanden. Hotel Auschwitz, zoals Gates dat doet met zijn polio en HPV-vaccin10 https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent . De twijfel die gezaaid wordt dient meteen ook om te vertragen en de opgeklopte angstpsychose te voeden. Want er staan miljarden dollars te verdienen met een behandeling of vaccin, dat niemand uit sociale druk mag weigeren. Een zekerheid van een cash-cow. Zoals dat tegen de varkensgriep die bijna niemand hier gekregen heeft. Miljarden dollars die onze gezondheidszorg leegzuigen. Je ziet steeds weer dezelfde I.G. Farben methodes terugkomen.

De economische gevolgen zijn desastreus. Er werd gebruik gemaakt van de hakbijl-methode. In de Amerikaanse burgeroorlog beslisten veel dokters om zelfs bij kleine verwondingen hele ledematen te amputeren, omdat ze bang waren voor complicaties zoals gangreen. Op die manier is veel gezond vlees op de brandstapel beland en zijn veel goede mensen kreupel gemaakt. Idem hier met de economie: alles van toerisme en vrijetijdsbesteding ligt plat. Compleet. Het genot van lekker uit eten, cultuur, sport, behoudens een aantal creatieve zijwegen is het opgehouden. We moeten zelf (nog kunnen) koken in ons kot, Netflixen, zelf zingen of piano spelen, zelfs het oudste beroep ligt nu ook plat op een onrendabele wijze. In productielanden blijft er grosso-modo driekwart van de capaciteit draaiende en de tijdelijk werklozen worden zoet gehouden met allerhande financiële tegemoetkomingen en maatregelen. Goed georganiseerd. Want met kan nu schaamteloos overgaan tot het bijdrukken van geld. Professor De Grauwe, de QE-marionet bij uitstek laat zich nog eens gelden11 https://www.tijd.be/opinie/algemeen/ecb-moet-overheidstekorten-rechtstreeks-financieren/10219916.html in de gelegaliseerde valsemunterij.

Wat een schande. Dat een vooraanstaand geacht econoom ongestraft dergelijk verraderlijke onzin mag blijven spuwen. Blijkbaar ging de manipulatie via het klimaatverhaal niet snel genoeg en diende een urgentie gebruikt te worden. Ik beweer hiermee niet dat het corona-virus gepland en gemaakt werd, wat ik hiermee beweer, dat is dat de genomen maatregelen wel deel uitmaken van een groter geheel. Het crimineel-economisch kapen van de corona crisis.

Want met QE12 Quantitative Easing, geld bijdrukken maskeer je een gat in de uitgaven. Een gat in de uitgaven van een overheid. Een overheid die reeds meer dan 50% van de meerwaarde inslikt en dan blijkbaar nog altijd niet genoeg heeft.

Ja, dat noemen we een drain.

En die drain is gedwongen, want we mogen niet gaan werken en de compensatie daarvoor komt voort uit geldcreatie. Après nous le déluge, I read you loud and clearly.

Le déluge, c’est nous.

Her en der zie je immers al regelingen die voorzien in het (deels) nationaliseren van privé-ondernemingen nadat ze in hun precaire economische situatie werden ‘gered’ door de politiek13 Heel wat grote ondernemingen werken met revolving bonds, als er een obligatielening dient afbetaald te worden, schrijven ze gewoon een nieuwe uit. Als je nu de pech hebt in een sector te zitten met weinig omzet in het vooruitzicht, dan zal je dat een ferme risicopremie kosten (meer intrest geven, dus), als je je obligaties al verkocht krijg. De staat heeft daarvoor een oplossing, namelijk dat de Nationale Bank deze stukken opkoopt om de continuïteit van de onderneming niet in het gedrang te brengen. Uiteraard onder voorwaarden, zoals een gedwongen participatieklauw. Het vieze hieraan is, dat de politiek dat niet kan. Politici kunnen enkel maar praten. Zij kunnen geen meerwaarde presteren. Dat kunnen enkel hun onderdanen. Want na de lockdown, zullen die onderdanen, die zich nu perfect zitten te vervelen thuis, of toch zitten thuis te werken met hun joelende kinderen, smeken om terug te kunnen (uithuizig) werken. Dat zal dan weer mogen van de staat. En die zal vervolgens een platte corona-taks invoeren op uw werklust.

En dat zonder bedankje.

Ondertussen zullen vele bedrijven failliet of gestopt zijn. Het is een gegeven dat veel kleine zelfstandigen, dikwijls al wat op leeftijd, in die kleine gemeentes, niet zo heel veel nodig hebben om hun boeken binnen te brengen. Je ziet dat ook bij wegenwerken. De kleine speciaalzaken, uitgebaat door al iet wat oudere mensen, met veel kennis over hetgeen ze verkopen, stoppen hun activiteit zonder dat er een overnemer komt. Of er komt een grote keten op de commercieel interessante plaats die ze innamen. En dat is verarming.

Reken maar op veel post-corona faillissementen. Er komt een serieuze economische na-schok.

De rest van de globalistische agenda is er ook weer: cash geld? Nee, vuil bedankt – aan de kassa waar men gewoon uw aankopen ook met de handen vastpakt. De Fransen mogen niet langer dan een uur en niet verder dan een kilometer uit hun huis, met een uitzondering voor de gemeenteraadsverkiezingen… ja want essentieel. De lokale representatie en belangen mogen niet in het gedrang komen. Op TV (en op straat) zie je agenten met 2 naast elkaar in de interventiewagens, te voet en te paard de 1,5 m regel niet respecteren en zonder masker. De wet, ‘ter onzer bescherming’, is voor de domme schapen.

Er staan tracking apps op stapel op GSM om te weten met wie u in contact bent gekomen. Ja, tijdelijk, mijnheer. Nee, permanent want we gaan daar handige features aan toevoegen die Google en co kunnen gebruiken om u passende aanbiedingen door uw strot te rammen. En vooral u weer een stuk meer in de pas te doen lopen. Who is your government? Eisenhower, roll over14 https://en.wikipedia.org/wiki/Military%E2%80%93industrial_complex . Echter, toen niemand competent bleek om die apps privacygewijs aan te bieden, heeft men de contact tracers ingevoerd en het budget voor de app in veelvoud betaald aan de mutualiteiten om een totaal onwerkzaam systeem uit te bouwen. Busshit jobs en UBI tegelijk. En het in stand houden van (de financiering van) de zuilen. Ondertussen is de covid-tracker reeds ongemerkt in uw Google smartphone binnengeslopen. Kijk maar eens onder intstellingen-Google.

De kleinhandel, gevoerd door de vele kleine neringdoeners in winkels en markten, dat ligt plat. De kleine ondernemer met een handvol personeel wordt belaagd door de arbeidsinspectie in verband met de social distancing maatregelen. We gaan eens zien, als de corona heisa achter de rug is, of men de BTW terugbetalingen ook weer met 3 maand vertraging zal doen; nu is dat – om de bedrijven extra liquide zuurstof te geven – al na 1 maand. Het kan, dus laten we dat maar zo houden. Unizo en NSZ, verdedig jullie leden. Wat ook de gerechtvaardigde bedoeling achter dit alles is, het draagt allemaal bij tot het verminderen van de goesting. En ook dat is een globalistisch streven, immers grote commerciële entiteiten zijn beter te controleren, denkt te staat. Eisenhower dacht daar anders over.

Wat er wel aan de orde is, dat is de strijd in wie er de broodnodige mondmaskers en corona-testen mag leveren. En die moeten blijkbaar allemaal uit China komen. En die blijken dan niet adequaat te zijn. Beste politici? Leren jullie dan nooit iets bij15 domme vraag van mij? Het is tijd dat onze diplomaten eens stevig hun muil opentrekken daar aan de andere kant van de wereld. Want wat de bedrijfswereld al decennia lang weet, is dat de producenten uit het Verre Oosten het niet nauw nemen met onze standaarden. Ze fabriceren niet zeldzaam substandaard producten. Van slecht staal, te zacht plastic tot onbetrouwbare toestellen. Maar ja, de politiek heeft de lokale productie eerst kapot belast en nu moeten de ogenschijnlijk onrendabele niemendallekes allemaal uit lageloon-landen komen16 haja, want als we het hier zouden moeten maken zou de inflatie duidelijk worden, lees daarvoor mijn ander artikel https://herrebout.xyz/het-gefoefel/de-zeepbel-economie/..

Maar de kledingketen die in een door bevooroordeelde groene NGO’s verdacht wordt van kinderarbeid in te zetten voor de productie van t-shirts in dat Verre Oosten, die is zonder proces een misdadiger.

Je moet niet productief zijn, je moet het vooral goed kunnen uitleggen. OF LEUGENS ROEPEN17 ik denk nu meteen aan de Pano reportage ‘Hotel Corona’ van 27 mei waarin de protagonisten van de Belgische media hype een proper boeltje zaten te liegen en niet eens de moeite deden om dat weg te steken.

En ik loop vooruit maar kwaad spreken over China wordt het nieuwe racisme. Read my lips.

In de post-corona wereld zullen de rekeningen dienen vereffend te worden. Dat gaat zich in het Westen met meer dan waarschijnlijkheid manifesteren in een corona-taks op de meerwaardepresterende burgers. Tja, feitelijk is het toch allemaal de schuld van sommige Chinezen die het niet nauw nemen met ofwel voedselhygiëne of  met labo-procedures. Dus waarom heffen we die corona-taks niet op import vanuit China? Perfect verantwoordbaar en juist: een soort van herstelbetaling voor de geleden schade na deze toch wel heel geniepige typisch-Oosterse vorm van oorlogvoering18 zie daarvoor het boek ‘Unrestricted Warfare’, een Chinese studie in hoe je een supermacht als de VS op geniepige wijze kunt onderuit halen.

Maar zullen onze beleidsvoerders de ballen hebben om hun partner in crime te confronteren? Zonder China stort hun QE kaartenhuisje immers in elkaar.

Ik weet ook niet welk in deze gefragmenteerde wereld nu de juiste antwoorden zijn. Die zijn er ook niet eenduidig. Een gedifferentieerde aanpak is noodzakelijk. Gezond verstand ook. Maar zoals hierboven beschreven blijkt dat onze van politiek doorspekte aanpak niet efficiënt is. Niet efficiënt en niet rechtvaardig. De politiek-economische exploitatie van het corona-probleem is een feit. Reken maar dat wie nu roept, daar zijn redenen voor heeft. En jij kiest daarvoor19 Dans la vie, dit Voltaire, il y a deux types de voleurs. Appelé « voleur ordinaire », le premier, c’est celui qui vous vole votre argent, votre portefeuille, votre vélo, votre parapluie… ; tandis que le second, appelé « voleur politique », c’est celui qui vous vole votre avenir, vos rêves, votre savoir, votre salaire, votre éducation, votre santé, votre force, votre sourire… La grande différence entre ces deux types de voleurs, dit-il, c’est que le voleur ordinaire vous choisit pour vous voler votre bien ; alors que c’est vous qui choisissez le voleur politique pour qu’il vous vole.

Ondertussen vallen de slachtoffers. Altijd iemands vader, altijd iemands kind.

Al wie nu zucht, van wat een conspiracy gezever is dat allemaal, heeft niet goed rond zich heen gekeken of weet niet genoeg. Het begrip ‘conspiracy theory’ is trouwens uitgevonden door de CIA om de kritiek de mond te snoeren. Schuift u dan aub aan bij het schapenlegertje voor uw voedselbonnetjes in de neo-communistische maatschappij. Of verkies de andere weg.

We zullen het dus (weer) zelf, individueel elk zijn stukje, moeten doen.

References

References
1 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fopinions%2F2020%2F04%2F14%2Fstate-department-cables-warned-safety-issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses%2F
2 het is geen beestje, officieel
3 https://www.ugent.be/nl/actueel/corona-polymorfismen
4 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200227_04868313
5 schaap immuniteit?
6 I.G. Farben marketing division
7 https://www.knack.be/nieuws/belgie/labo-s-kwaad-op-philippe-de-backer-de-minister-heeft-deze-chaos-zelf-gecreeerd/article-longread-1587677.html
8 https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
9 dubbelblind testen
10 https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent
11 https://www.tijd.be/opinie/algemeen/ecb-moet-overheidstekorten-rechtstreeks-financieren/10219916.html
12 Quantitative Easing, geld bijdrukken
13 Heel wat grote ondernemingen werken met revolving bonds, als er een obligatielening dient afbetaald te worden, schrijven ze gewoon een nieuwe uit. Als je nu de pech hebt in een sector te zitten met weinig omzet in het vooruitzicht, dan zal je dat een ferme risicopremie kosten (meer intrest geven, dus), als je je obligaties al verkocht krijg. De staat heeft daarvoor een oplossing, namelijk dat de Nationale Bank deze stukken opkoopt om de continuïteit van de onderneming niet in het gedrang te brengen. Uiteraard onder voorwaarden, zoals een gedwongen participatieklauw.
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Military%E2%80%93industrial_complex
15 domme vraag van mij
16 haja, want als we het hier zouden moeten maken zou de inflatie duidelijk worden, lees daarvoor mijn ander artikel https://herrebout.xyz/het-gefoefel/de-zeepbel-economie/.
17 ik denk nu meteen aan de Pano reportage ‘Hotel Corona’ van 27 mei waarin de protagonisten van de Belgische media hype een proper boeltje zaten te liegen en niet eens de moeite deden om dat weg te steken.
18 zie daarvoor het boek ‘Unrestricted Warfare’, een Chinese studie in hoe je een supermacht als de VS op geniepige wijze kunt onderuit halen
19 Dans la vie, dit Voltaire, il y a deux types de voleurs. Appelé « voleur ordinaire », le premier, c’est celui qui vous vole votre argent, votre portefeuille, votre vélo, votre parapluie… ; tandis que le second, appelé « voleur politique », c’est celui qui vous vole votre avenir, vos rêves, votre savoir, votre salaire, votre éducation, votre santé, votre force, votre sourire… La grande différence entre ces deux types de voleurs, dit-il, c’est que le voleur ordinaire vous choisit pour vous voler votre bien ; alors que c’est vous qui choisissez le voleur politique pour qu’il vous vole.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *